dijous, 9 d’abril de 2009

Forats als bancs

En total, las ayudas a la banca a ambos lados del Atlántico suman ya seis billones de euros. Pero están lejos de acabarse: el Fondo Monetario Internacional estima en tres billones de euros los activos tóxicos que la industria financiera debe limpiar aún de sus balances. Y esa cifra va en aumento a medida que pasa el tiempo sin que los bancos reconozcan todas las pérdidas.

Los bancs són un forat negre que s'ho traga tot, perquè durant molt temps s'han inventat diners que no existien, han creat riquesa afegint dígits als comptes, quan la gent i les empreses demanaven crèdit... d'altra banda, és com estava permés que es fes i no poden créixer d'altra manera. D'altra banda les solucions dels governs i institucions financeres internacionals consistixen en afegir més dígits als comptes com s'ha fet fins ara, no hi ha una altra manera de funcionar... és el sistema capitalista.