divendres, 28 de setembre de 2012

Estudi panís trangènic

Nota de premsa SOMLOQUESEMBREM 26/9/12
El Blat de moro transgènic resistent a Roundup i el mateix Roundup incrementen les
taxes de mortalitat i de càncer en ratolins de laboratori
Un nou estudi del grup d’investigadors encapçalat pel professor Séralini de la Universitat de Caen (França)
mostra que ratolins de laboratori alimentats amb una dieta que conté el panís transgènic NK 603 resistent al
Roundup o amb aigua contaminada amb aquest herbicida en concentracions inferiors a les permeses per la
normativa desenvolupen tumors molt més ràpidament i moren en proporcions més altesi.
Aquest és l’estudi toxicològic realitzat a més llarg termini fins ara amb transgènics, ja que s’ha fet un seguiment
dels ratolins al llarg de dos anysii, que és la durada habitual del seu cicle de vida, tot analitzant més de 100
variables vitals d’aquests animals, lo que també el fa l’estudi més complet en el seu camp.
Els resultats d’aquest estudi mostren que els ratolins exposats fins i tot a les dosis més baixes blat de moro
transgènic o d’aigua contaminada amb Roundup, desenvolupen tumors i danys al fetge i ronyons ja als 4 mesos
en el cas dels mascles i als 7 mesos en el cas de les femelles, mentre que els ratolins no exposats no
desenvolupaven aquests problemes fins als mesos 23 i 14 respectivament. Entre els ratolins exposats, el 50% dels
ratolins mascles i el 70% de les femelles van morir prematurament, i això només va ser així en el 30% i el 20%,
respectivament, dels ratolins no exposats.
La normativa europea estableix un llindar de contaminació de l’aigua de boca amb una concentració màxima legal
de 0’1 micrograms de Roundup per litre d’aigua. Però en aquest experiment, fins i tot les dosis més baixes de
Roundup utilitzades (0’05 micrograms per litre d’aigua, és a dir la meitat d’aquella concentració màxima legal)
van produir greus problemes de salut en els ratolins. Recordem que un estudi recent mostra que un 68% de les
aigües freàtiques analitzades a Catalunya tenen concentracions mitjanes anuals de Roundup superiors a aquells
0’1 micrograms per litre.
Tots aquest efectes negatius demostrats pels investigadors són el resultat de la contaminació per aquest
herbicida, però també del mateix procés d’enginyeria genètica. La perillositat del Roundup i la resta de
formulacions comercials del glifosat tant per a la salut humana com per a la del medi, i especialment els amfibis,
ja havia estat demostrada en diferents estudis, i ha estat la raó darrera la campanya de Som Lo Que Sembrem
contra l’ús d’herbicides amb glifosatiii. Tanmateix, diferents estudis anteriors havien mostrat els riscs per la salut
humana de la soja transgènica resistent al Roundupiv. Aquest darrer treball del grup de la Universitat de Caen
mostra que el mateix procés d’enginyeria genètica utilitzat per produir aquestes varietats transgèniques i els seus
efectes incontrolats sobre les plantes de panís poden haver estat una de les causes dels efectes negatius sobre
els animals alimentats amb aquestes varietats.
Finalment, la credibilitat del procés europeu d’aprovació de varietats transgèniques i dels organismes
responsables d’aquest procés, i especialment l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), queden
completament en entredit, ja que aquesta havia donat el seu vist-i-plau pel seu ús en alimentació humana i
animal al 2004 i pel conreu a Europa al 2009 a aquesta varietat de panís transgènic utilitzada en l’estudi
realitzat pel grup del Dr. Séralini, l'anomenada NK603. El conreu però, no es va a arribar a autoritzar per part de la
Unió Europea per l'oposició de diversos governs, i la NK603 s'importa d'Amèrica pel consum a la Unió Europea.
Des de Som lo que Sembrem exigim que s'aturi la importació d'aquesta i altres varietats de transgènics, i una
vegada més que es prohibeixi el conreu de plantes transgèniques a Catalunya, i l'ús dels herbicides amb glifosat i
altres agrotòxics.
WWW.SEMBREMVALLES.WORDPRESS.COM
HTTP://WWW.SOMLOQUESEMBREM.ORG
i Séralini, G-E. Et al. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
Food and Chemical Toxicology (en premsa).
http://research.sustainablefoodtrust.org/wp-content/uploads/2012/09/Final-Paper.pdf
ii La major part dels estudis amb els quals s’ha justificat l’autorització dels transgènics duren un màxim de 90 dies.
iiihttp://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=21&actual2=231
ivHTTP://SEMBREMVALLES.WORDPRESS.COM/2012/04/17/INFORMACIONS-PER-A-REBUTJAR-ELS-HERBICIDES-AMB-GLIFOSAT

dilluns, 10 de setembre de 2012

Retallades a canonades

Ayer el Gobierno aprobó una subida del Presupuesto de Defensa de un 28%, articulada por medio de la concesión de un crédito de 1.782,7 millones de euros que servirá para cancelar la deuda acumulada con la industria del sector entre 2010 y 2012.
Cómo dijo la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría al dar la noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al presentar el aumento del presupuesto de Defensa, con Morenés ausente, como es habitual, lo primero es pagar lo que se debe y si se le debe a Berlín y París con más motivo.
Y si no que se lo digan a Grecia que, en pleno proceso de empobrecimiento imparable de su población por culpa de los ajuste de la 'troika', en ningún momento ha obtenido ni siquiera una moratoria en los pagos pendientes de la factura de las armas que compró a Alemania y Francia.

Vist aquí