divendres, 8 de maig de 2009

Centrals nuclears I

1. INJUSTES:
• SOCIALISME PER A RICS.
• Construcció‐Desmantellament‐Gestió Residus, a càrrec públic.
• Una central nuclear de 1000MW factura aproximadament 600.000 € nets cada dia de
funcionament.
2. INEFICIENTS
• De l’escalfor generada per la fissió de l’urani, només n’aprofiten el 35% per generar
electricitat. El 65el tiren en forma de vapor o aigua calenta.
3. INSEGURES
• La mitjana de tancament de les centrals nuclears al món és de 23’5 anys (una mica més a
Europa, entre 24 i 25 anys). Ascó I (25), Ascó II (24), Vandellòs II (21), estan entrant en una
edat crítica des d’aquest punt de vista.
• A l’edat crítica que tenen aquestes tres centrals nuclears, s’hi ha de sumar la manca de
manteniment i el deteriorament de la cultura de seguretat (Informe CSN 2005, a partir
incident corrosió sistema refrigeració a CN Vandellòs II, any 2004)
• Tot plegat condueix a un elevat número d’incidents en aquestes instal∙lacions, cada cop més
perillosos. Així doncs, el 2007 van tenir el 62’5% de tots eles incidents de les centrals
nuclears de l’Estat. Aquest 2008, estan sobre el 60%.
• A l’espera de la catalogació de l’incendi de la CN Vandellòs II (24 d’agost de 2008), segons el
CSN 3 dels 4 incidents més greus de la industria nuclear a l’Estat espanyol han tingut lloc a
les centrals nuclears instal∙lades a Catalunya: Vandellòs I (1989, incendi sala de turbines),
Vandellòs II (2004, corrosió sistema refrigeració), Ascó I (2007, fuita radioactiva).
4. INÚTILS
• Sovint coincideixen 2 o més centrals nuclears aturades, i mai ha marxat la llum ni el
subministrament elèctric.
5. IMPACTANTS
• Retrocés demogràfic: Ascó perd de promig 18 habitants a l’any durant els darrers 25 anys,
això és, des que té les centrals nuclears.
• Retrocés socioeconòmic: La comarca de la Ribera d’Ebre, amb les dues nuclears d’Ascó, és
la comarca amb major PIB/càpita de Catalunya, i en canvi, és la 34ª en Renda
Familiar/càpita, i la que presenta un percentatge més elevat de població que viu en la
pobresa (un 17’4%, segons l’Anuari de la Pobresa 2002 de Caixa Catalunya).
• Contaminació radioactiva: existeix, però cap organisme públic ha fet públic cap estudi sobre
quantitat i nivell d’afectació sobre la població. No existeix cap estudi epidemiològic sobre
l’impacte de les centrals nuclears sobre la salut de les persones.