dimarts, 17 de febrer de 2009

enquesta sobre l'estat de la joventut a Catalunya: Conclusió

a Catalunya el mercat complica les transicions, l’Estat se les mira amb
passivitat i la família les entoma. En conclusió, el règim del benestar juvenil a Catalunya sembla actuar com un poderós mecanisme de reproducció de les desigualtats socials